สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.1
วิชา การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003
เอกสารใบงานใบความรู้ที1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.79 KB
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301
ใบงาน 1.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.7 KB
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301
ใบความรู้ หน่วยที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
วิชา การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 534.02 KB
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301
ใบงานที่ 1.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.23 KB
วิชา การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 732.38 KB
วิชา การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1007.75 KB
วิชา การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.61 KB