ทำเนียบบุคลากรครู

นายคชกร นริสาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิระวัฒน์ บุตรบุรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสันตนา คันทะลาด
ครูผู้สอน วิชาสามัญ

นายแสงสุรีย์ พรหมจักร
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์

นางสาวจุฑาทิพย์ รังกลาง
ครูผู้สอน วิชาสามัญ

นางสาวภาวิณีย์ จันโททัย
ครูผู้สอน วิชาสามัญ

นางสาวสุดารัตน์ เชื้อเมืองเเสน
ครูผู้้สอน สาขาการโรงเเรม

นายศุภวิชญ์ เจริญดี
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายทศพร เอ๊ฟวา
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายชัยโชค นาคสมบูรณ์
ครูผู้สอน

นางสาวดารุณี พนมจีระสวัสดิ์
ครูผู้สอน

นางสาวศศิมา หวังสละ
ครูผู้สอน

นายพิชญุตม์ มั่นธรณ์
ครูผู้สอน