ตารางเรียนระดับ ปวช.1
ตารางเรียนสาขาการบัญชี ปวช.1/1

ตารางเรียนสาขางานการบัญชี ปวช.1/2
ภาพ
ตารางเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1/3
ตารางเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1/4
ตารางเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1/5
ตารางเรียนสาขาการโรงเเรม ปวช.1/6
สาขางานยานยนต์ ปวช.1/7