ตารางเรียนระดับ ปวส.1
ตารางเรียนสาขางานการบัญชี ปวส.1/1
ตารางเรียนสาขางานธุุรกิจดิจิทัล ปวส.1/2
ตารางเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลรีกสมัยใหม่ ปวส.1/3