ฝ่ายวิชาการ

นางสาวภาวิณีย์ จันโททัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวจุฑาทิพย์ รังกลาง
ผู้ช่วยวิชาการ

นางสาวสุดารัตน์ เชื้อเมืองเเสน
ผู้ช่วยวิชาการ

นายทศพร เอ๊ฟวา
ผู้ช่วยวิชาการ