ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจิระวัฒน์ บุตรบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสันตนา คันทะลาด
หัวหน้าการเงิน

นางสาวจุฑาทิพย์ รังกลาง
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายแสงสุรีย์ พรหมจักร
หัวหน้างานอาคารสถานที่