ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา

นายศุภวิชญ์ เจริญดี
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา

นายทศพร เอ๊ฟวา
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา