วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

ภายในปี 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย อินโดจีน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตและพัฒนาอัตรากำลังคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบปกติและระบบทวิภาคีทุกระดับผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีรายได้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง