สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใบงาน 1.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.37 KB
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ระดับ ปวช.2
ใบงานใบความรู้ 8/07/63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.09 KB
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใบความรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB