ตารางเรียนระดับ ปวช.2
สาขางานการบัญชี ปวช.2/1
สาขางานการบัญชี ปวช.2/2
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/3
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/4
สาขางานยานยนต์ ปวช.2/5