ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

ชื่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน

ที่ตั้ง : ๑๓๘ หมู่ที่ ๑๔ ถนนชยางกูร แขวง/ตําบลท่าค้อ เขต/อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐

โทรศัพท์ : 042-502000

มือถือ:088-6594596 095-9957897

Website : www.thaiindochinacollege.ac.th

Fackbook: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน นครพนม

E-mail : titc College@hotmail.com

  วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน จังหวัดนครพนม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามหนังสือ ของจังหวัดนครพนม เลขที่ ๔/๒๕๔๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ เพื่อเปิดทําการสอนตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ในนามของห้างหุ้นส่วนจํากัด คฤหเดชกรุ๊ป โดยมี นายพัฒนา คฤหเดช เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนเลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ มีบริเวณเนื้อที่จํานวน ๕ ไร่ หรือ ๘๒ ตารางวา เป็นประเภท โรงเรียนอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๑๕ (๑) จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชา พณิชยกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยใช้หลักสูตของกรมอาชีวศึกษา เปิดทําการสอนตั้งแต่เวลา 0๗.๐๐-๑๓.๕๐ น
และเวลา ๑๔.๒๐-๒๑.oo
 น.

            และตามคําร้องที่ ๓๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายพัฒนา คฤหเดช ผู้รับใบอนุญาต ได้ทําการขออนุญาตใช้อาคารเรียนและย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 0๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ อนุญาตให้ใช้อาคารเรียน จํานวน ๑ หลัง และย้ายสถาน ที่ตั้งโรงเรียนจากเลขที่ ๓๑/๑ ซอยสุขาวดี ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘ooo มาตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลท่าค้อ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔

            ต่อมานายพัฒนา คฤหเดช ผู้รับใบอนุญาต ได้ทําการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ตามคําร้องที่ ศธ ๐๔๐๖๐.๒๙๒/๒๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ ซึ่งตาม ใบอนุญาตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๖๐/๐๐๕ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อนุญาตให้ โรงเรียนคฤหบริหารธุรกิจเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ได้ จากเดิมชื่อ “โรงเรียน คฤหบริหารธุรกิจ” เป็น“โรงเรียนเทคโนโลยีนครพนม” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “NAKHONPHANOM TECHNOLOGY SCHOOL : NKP.TECH.SCH.” อักษรย่อ คือ “ท.นพ.” และตามคําร้องที่ ท.นพ. ๐๐๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้รับใบอนุญาต ได้ทําการขออนุญาตใช้อาคารเรียน คสล. ขนาด ๓ ชั้น ๑ หลัง ซึ่งตามใบอนุญาตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่ ๐๔๐๖๐/๐๒๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุญาตให้ โรงเรียนเทคโนโลยีนครพนม ใช้อาคารเรียน คสล.ขนาด ๓ ชั้น ๑ หลัง จํานวน ๑๒ ห้องเรียน ห้องประกอบอื่นๆ จํานวน ๓ ห้อง และห้องน้ําห้อง ส้วม จํานวน ๓ ห้อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

            และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามคําร้องที่ 009/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง “เรื่อง ชื่อโรงเรียน” โดยนายพัฒนา คฤหเดช ผู้รับ ใบอนญาต ซึ่งตามใบอนุญาตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่ ศธ ๐๓๘/๐๐๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อนุญาตให้ทําการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอินโดจีน” ใช้คําย่อว่า “วท.ทอ.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI-INDOCHINA TECHNOLOGICAL COLLEGE” ใช้คําย่อว่า “TITC” การดํารงโรงเรียนเป็นประเภทอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๑๔ (๑) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้หลักสูตรของสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖)

            ตามคําขอ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ นายพัฒนา คฤหเดช ผู้รับใบอนุญาต ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน ในส่วนที่ ๒ หลักสูตรวิธีการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการศึกษา ซึ่งตามเลขที่ใบอนุญาต ศธ ๐๔๐๑๐/๐๒๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน ในส่วนที่ ๒ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน โดยเปลี่ยนจากหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) เป็นหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ และการวัด และการประเมินผลการศึกษาใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก นายพัฒนา คฤหเดช เป็นนางธันญภัทร์ ฐานะรักษ์ (บุตรสาว) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

            ถัดมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเลขที่ใบอนุญาต ศธ ๐๔๐๖๐/๐๐๗/๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้อนุญาตให้ ทําการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๒ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยเปลี่ยนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และการวัดและการประเมินผลการศึกษา ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

            และในปัจจุบัน ตามเลขที่ใบอนุญาต ศอช. ๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้สถานศึกษาทําการเพิ่มหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยจัดการเรียน การสอนระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) รอบเช้าและบ่าย ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป