หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

-พณิชยกรรม

-อุตสหกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการโรงเเรม

- สาขาวิชาช่างยนต์

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขางานการบัญชี

-สาขางานการโรงเเรม

-สาขางานยานยนต์

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2563

บริหารธุรกิจ

- สขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขางานธุรกิจดิจิทัล


-
สาขางานการบัญชี

-สาขางานธุรกิจค้าค้าปลีกสมัยใหม่

(ทวิภาคี)