ตารางเรียนระดับ ปวช.3
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/1
สาขางานยานยนต์ ปวช.3/6
สาขางานบัญชี ปวช.3/2
สาขางานบัญชีปวช.3/3
สาขางานคอมพิวเตอร์ ปวช.3/4